Algemene Voorwaarden - geldend met ingang van 21-10-2021

In het navolgende worden de voorwaarden toegelicht voor het gebruik van de tombola-website www.tombola.nl, met inbegrip van de door ons geëxploiteerde mobiele apps die toegang geven tot www.tombola.nl (hierna te noemen de “Voorwaarden”). Lees de Voorwaarden goed door en zorg ervoor dat u deze helemaal begrijpt voordat u een Account aanmaakt op de tombola-website www.tombola.nl (hierna te noemen de “Website”) en met deze voorwaarden akkoord gaat. U wordt verzocht de Website of delen daarvan niet te bezoeken, te gebruiken of te openen als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden of deze niet accepteert. tombola is uitsluitend beschikbaar voor inwoners van Nederland.

De Kansspelen op de Website worden beheerd door tombola (International) Malta PLC ("tombola"), een onder nummer C92843 in het handelsregister van Malta ingeschreven vennootschap gevestigd in Gzira GZR 1362, Malta aan de Soho Savoy Gardens, Block J, Rue D’Argens. Tombola heeft een kansspelvergunning met nummer 1682 en valt onder het toezicht van de Kansspelautoriteit https://kansspelautoriteit.nl/).

Om Spellen op de Website te kunnen spelen moet u een Account aanmaken en een storting doen. Zodra uw inschrijving is voltooid, wat onder andere inhoudt dat u onze verificatieprocedures hebt doorlopen, kunt u de Spellen doen die op de Website worden aangeboden.

Door een Account aan te maken en het desbetreffende hokje op de inschrijvingspagina aan te kruisen erkent u en gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden, met inbegrip van individuele regels die op de Spellen van toepassing zijn (hierna te noemen de “Spelregels”) en andere regels en beleidsregels die van tijd tot tijd van toepassing zijn op onze diensten, acties, bonussen, speciale aanbiedingen, of op andere aspecten van uw gebruik van de diensten. Door uw akkoordverklaring met deze Voorwaarden komt een rechtsgeldige, bindende overeenkomst tot stand tussen u (hierna te noemen “Speler”, “Klant”, ”u” of “uw”) en tombola (hierna te noemen "wij" "ons" of “onze”) en deze Voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden die u mocht willen opleggen of opnemen of die inherent zijn aan bepaalde handelspraktijken, gebruiken, gewoontes of zakelijke betrekkingen.

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en tombola, en door uw aanvaarding van de Voorwaarden erkent u of stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de Voorwaarden.

Indien wij de naleving van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden niet afdwingen, mag dit op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een afstand van rechten met betrekking tot die naleving, nu of op enig moment in de toekomst, en vormt dit op geen enkele wijze een aantasting van het recht van een der partijen om de naleving van welke bepaling dan ook op een later moment af te dwingen. Indien uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van een van de bepalingen van deze Voorwaarden wordt daarmee geen afstand gedaan van een in de toekomst gelegen verplichting tot naleving van die bepaling of dat vereiste.

Deze Voorwaarden zijn scheidbaar. Indien een bepaling of voorwaarde in enigerlei mate ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt die bepaling of voorwaarde in diezelfde mate van de andere bepalingen gescheiden, zodat de overige Voorwaarden zo veel als op grond van toepasselijk recht mogelijk hun geldigheid behouden.

De overeenkomst komt uitsluitend tussen u en ons tot stand. U mag deze overeenkomst op geen enkele wijze cederen of overdragen. Wij mogen naar eigen goeddunken onze rechten cederen, overdragen, bezwaren of anderszins verhandelen, met dien verstande dat u al uw beschikbare gelden kunt opnemen en uw Account kunt opheffen als u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten vanwege een eventuele cessie, overdracht, bezwaring of andere verhandeling van onze rechten.

Onze Klantenservice is 24 uur per dag, zeven dagen per week GRATIS bereikbaar via telefoonnummer: 0800 0200 292 of het lokale telefoonnummer 020 369 9099, of per e-mail: [email protected]. Wij streven ernaar alle vragen binnen vier uur te beantwoorden.

Algemene Voorwaarden

1.Definities

1.1. Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins aangegeven hebben onderstaande termen de daarachter vermelde betekenis.

Account” of “Spelersaccount”: de account die de gebruiker op de Website heeft aangemaakt en die door tombola wordt beheerd. De Spelersaccount is een persoonlijke, gratis, en niet-rentedragende account, die uitsluitend bedoeld is voor deelname aan kansspelen op afstand. Per persoon mag slechts één account worden aangemaakt.

Kansspel(en)” of “Spel(len)”: de betaalde kansspelen op afstand die wij op grond van onze door de Kansspelautoriteit afgegeven vergunning mogen aanbieden en die voldoen aan de regelgeving van de Kansspelautoriteit.

 Speler”, “Klant”, “u” of “uw”: natuurlijke personen die in Nederlands wonen en die zich met succes op de Website hebben ingeschreven volgens de desbetreffende procedures zoals vastgelegd in toepasselijke wetgeving en andere door de Kansspelautoriteit of andere relevante autoriteiten gepubliceerde regelgeving, 

Prijzen” of “Winst” of "Gewonnen bedrag": de door een Speler gewonnen geldbedragen of bonussen. Alle informatie over prijzenpotten en Prijzen zijn te vinden in de Spelregels.

Progressieve Jackpot” (tombola bingo): een jackpot waarvan de uitbetaling wordt verhoogd telkens wanneer een Spel wordt gespeeld.

Winnaar”: een Speler die een Prijs wint.

2.Openen en aanhouden van een Account

2.1. Identiteit en Leeftijdscontrole

U dient ten minste 18 jaar te zijn om zich te kunnen inschrijven en een van de Spellen op de Website te spelen. Wij behouden ons het recht voor, en zullen daartoe overgaan wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, om een bewijs van uw leeftijd en een identiteitsbewijs te vragen. Wij behouden ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te controleren via alle kanalen of methodes die tombola ter beschikking staan, waaronder begrepen dienstverleners op het gebied van identificering en kredietinformatiebureaus. Mochten er vermoedens bestaan dat u nog geen 18 bent en tombola uw identiteit of leeftijd niet heeft kunnen verifiëren, en andere controles geen bevredigende uitkomst hebben opgeleverd, dan behouden wij ons het recht voor uw inschrijving of Account op te schorten.

2.1.1. Uitsluitend natuurlijke personen mogen zich inschrijven op de Website.

2.1.2. Op grond van de voorwaarden van onze kansspelvergunning zijn wij verplicht de inschrijvingen te controleren aan de hand van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (hierna te noemen “CRUKS”) om na te gaan of de ingevoerde gegevens correct zijn en om ervoor te zorgen dat de gebruiker zichzelf niet na zijn laatste bezoek heeft uitgesloten van deelname. U stemt ermee in dat wij op deze manier met uw gegevens moeten omgaan in verband met uw inschrijving en uw voortdurende relatie met ons. Voor meer informatie over CRUKS kunt u terecht op onze 'veilig spelen' pagina.

2.1.3. Voordat de inschrijving kan worden afgerond en u bij tombola kunt spelen, voeren wij geautomatiseerde verificaties en kwaliteitscontroles uit op de door u aan ons verstrekte informatie. Daarom dient u alle vereiste informatie op het inschrijfformulier in te vullen, met name uw voornaam of voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, burgerservicenummer, indien u dat heeft (dit nummer wordt weer verwijderd zodra het op vermelding in het CRUKS is gecontroleerd), woonadres en contactgegevens, waaronder begrepen een geldig e-mailadres, een geldig telefoonnummer en het nummer van de tegenrekening of een andere unieke identifier van de tegenrekening, welke allemaal naar waarheid en correct dienen te zijn ingevuld. Zie artikel 14 over de wijze waarop wij uw gegevens opslaan. Wij verifiëren in elk geval uw e-mailadres door u een verificatie-e-mail te sturen met een link voor het afronden van de inschrijving. In aanvulling op het bovenstaande behouden wij ons het recht voor via alle kanalen of methodes die tombola ter beschikking staan controles uit te voeren op een of meer gegevens die de gebruiker op enig moment heeft verstrekt.

Wij wijzen erop dat u meerderjarig dient te zijn en dit dient te verklaren wanneer u bij uw inschrijving aangeeft dat u in aanmerking komt voor deelname aan de op de Website aangeboden Spellen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie waar, volledig en correct is, en om aan tombola te verklaren en te garanderen dat dit het geval is.

Deze verzoeken om documentatie kunnen op elk moment worden gedaan en tombola behoudt zich het recht voor een account op te schorten terwijl de beoordeling nog in gang is.

Wij kunnen de informatie die u ons hebt gegeven of die wij al over u bezitten dan wel hebben verkregen uit een eventueel door ons gedaan verzoek aan een bureau voor het verifiëren van uw identiteit, gebruiken en bewaren. Dankzij dit proces kunnen wij snel Accounts openen met verificatie van uw leeftijd en identiteit, en kunnen wij fraude voorkomen. Wij controleren alle gegevens die u bekendmaakt bij alle (openbare en particuliere) databanken waartoe wij toegang hebben, en wij houden een administratie bij van die controle. U gaat ermee akkoord dat wij de persoonlijke informatie die u in verband met uw inschrijving hebt verstrekt mogen verwerken, gebruiken, bewaren en bekendmaken, mits met inachtneming van uw rechten krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.  

2.1.4. Het komt sporadisch voor dat de verificatiecontroles bij de databanken van erkende derden-dienstverleners onvoldoende of geen uitkomsten genereren. Wij moeten u in dat geval om bewijsstukken vragen waaruit uw identiteit en/of adresgegevens blijken, voordat wij u kunnen toestaan de inschrijving te voltooien of onze Spellen te spelen. U kunt deze stukken per e-mail aan ons toesturen of uploaden via Mijn Account > Bijwerken Persoonsgegevens > Uploaden Legitimatiebewijs.

De volgende documenten kunnen als geldig bewijs van uw identiteit dienen:

 • een geldig paspoort
 • een geldig rijbewijs
 • een nationale identiteitskaart

Geaccepteerde documenten voor adresverificatie zijn:

 • naam en adres op een bankafschrift of creditcardafschrift*
 • naam en adres op een factuur van een nutsvoorziening (gas, elektriciteit, water, telefoon, gemeentebelastingen) *

* De documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.

2.1.5. Extra verificatie

Aangezien uw inschrijving niet kan worden afgerond voordat alle vereiste identificatie- en verificatieprocedures naar ons goeddunken zijn doorlopen, kan het voorkomen dat wij u moeten vragen om extra stukken, met name wanneer dit is vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Wet op de Kansspelen 2021, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) of andere relevante (Europese) wet- en regelgeving of verordeningen op grond waarvan wij extra informatie moeten vragen en verkrijgen van onze Klanten.

2.1.6 Voor Politiek Prominente Personen heeft tombola specifieke maatregelen ingesteld:      

       - a            te allen tijde een onderzoek naar de oorsprong van de middelen van de PPP;

       - b            toestemming van een hoge leidinggevende van tombola om de desbetreffende persoon als Speler te mogen inschrijven;

       - c            intensieve bewaking van de transacties. 

2.1.7 Sanctie – Indien blijkt dat een speler op de sanctielijst staat, wordt de relatie beëindigd.

2.1.8. Controle van herkomst van gelden

Op bepaalde momenten in de loop van de relatie van de Klant met tombola kunnen wij om stukken vragen waaruit de herkomst van de gelden van een Speler blijkt. Verschillende stukken zijn daarvoor aanvaardbaar, waaronder, maar niet beperkt tot een bewijs van inkomsten, bijv. een bankafschrift met regelmatige (salaris)betalingen) op de rekening die wordt gebruikt voor de betalingen aan tombola, een verklaring van spaargelden, bijv. een bankafschrift waaruit het totale besteedbare bedrag blijkt van de rekening die wordt gebruikt voor betalingen aan tombola of een bewijs van gewonnen bedragen bij een andere kansspelexploitant zoals blijkt uit de bankrekening van de Speler, welke bedragen nu worden gebruikt voor het spelen bij tombola.

2.1.9 Verklaringen

Door het aanmaken van een Account en het aanvaarden van de Voorwaarden (zoals hierboven omschreven) verklaart en garandeert u dat:

2.1.9.1 u 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam bent, en dat u niet onder curatele bent gesteld

2.1.9.2 dat u geen medewerker/opdrachtnemer van tombola bent

2.1.9.3. dat u alleen namens uzelf speelt

2.1.9.4. dat u uw inschrijving of Account niet zult gebruiken voor het witwassen van gelden of het financieren van terrorisme, noch voor het overtreden van opgelegde sancties of voor het plegen van fraude of het misbruiken van Kansspelen.

2.1.9.5. dat u zorgvuldig zult omgaan met de identificatiemiddelen voor het inloggen, alle redelijke maatregelen zult nemen om te voorkomen dat deze door derden worden misbruikt en daartoe zult voldoen aan alle, indien nodig, door tombola nader neer te leggen instructies.

2.1.9.6 dat tombola uitsluitend beschikbaar is voor inwoners van Nederland.

2.1.9.7 U bent bekend met:

2.1.9.8.1. onze vergunning voor kansspelen op afstand, geografisch adres, contactgegevens en de contactgegevens van onze klantenservice. Contacteer Ons

2.1.9.8.2. ons beleid ter voorkoming van criminaliteit in verband met onze Kansspelen. Eerlijk spel & gedragsbeleid

2.1.9.8.3. de Kansspelen die wij organiseren, waaronder begrepen de specifieke eigenschappen (voor zover van toepassing), de Spelregels, de winkansen, de gebruikte methode voor de kansbepaling en, voor zover mogelijk, de uitbetalingspercentages Spelinfo

2.1.9.8.4. de totale kosten van deelname aan de Kansspelen, met inbegrip van alle daarmee samenhangende vergoedingen, kosten en onkosten, via ons betaalde belastingen, dan wel, indien die kosten niet exact kunnen worden bepaald, de berekeningsgrondslag van die kosten

2.1.9.8.5 onze klachtenprocedure;

2.1.9.8.6 onze Privacybeleid en ons Cookiebeleid;

2.1.9.8.7 de categorieën personen die geen gebruik kunnen maken van onze Kansspelen; https://tombola.nl/responsiblegambling,

2.1.9.9.8. onze Verantwoord spelen pagina https://tombola.nl/responsiblegambling, waaronder in elk geval begrepen informatie over de risico's van gokverslaving, de registratie en analyse van spelgedrag, ons beleid op het gebied van verslavingspreventie, de beschikbare verslavingszorg (-instellingen) in Nederland, anonieme hulp en faciliteiten die in dat kader beschikbaar zijn, zelfuitsluiting van het deelnemen aan onze Kansspelen en de registratie in CRUKS.

2.2. Internationale activiteit

tombola is uitsluitend beschikbaar voor inwoners van Nederland. In sommige landen zijn sommige of alle vormen van gokken die op deze Websites beschikbaar zijn verboden. Het is niet de bedoeling van tombola om mensen die zich in een rechtsgebied bevinden waar die inschrijving en/of het spelen van een van de Kansspelen op het moment van inschrijving verboden is of in strijd is met toepasselijke regelgeving, de gelegenheid te bieden toch de Spellen te spelen. Deelname aan een Kansspel is nietig wanneer dit door toepasselijke wetgeving verboden is.

2.3. Wachtwoord voor persoonlijke identificatie

Bij de inschrijving ontvangt u een unieke gebruikersnaam en kunt u zelf een wachtwoord kiezen. U dient er zelf voor te zorgen dat u uw wachtwoord niet aan anderen bekendmaakt. U bent verantwoordelijk voor gedane inzetten wanneer uw inloggegevens correct zijn ingevoerd.

2.4. Wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u op de website inloggen en uw wachtwoord daar opnieuw instellen.

2.5.  Betalingsmethodes

U kunt voor uw eerste storting geen creditcard gebruiken, maar deze kan wel voor volgende stortingen worden gebruikt. Om uw huidige betalingsmethode te kunnen wijzigen, moet u eerst een storting doen en vervolgens een saldo van minder dan 2 euro op uw tombola-Account hebben.

2.5.2. Creditcardgegevens worden opgeslagen met gebruikmaking van een veilig, unilateraal versleutelingsalgoritme, wat betekent dat de originele gegevens niet uit de versleutelde data kunnen worden verkregen. De feitelijke creditcardgegevens worden veilig bewaard door onze goedgekeurde betaaldienstverlener, die ons in staat stelt toekomstige transacties te verwerken zonder uw creditcardgegevens opnieuw in te voeren.

2.6. Veilige communicatie

2.6.1. Wanneer u ons vertrouwelijke accountgegevens stuurt, stellen wij als eis dat er eerst een 'beveiligde omgeving' tot stand wordt gebracht met gebruikmaking van Secure Socket Layer (SSL)-technologie. Dit betekent dat de tussen uw computer en onze systemen heen en weer gestuurde data worden beveiligd op basis van cryptografie met een open sleutel. Uw computer wisselt belangrijke informatie uit met onze servers om een privégesprek tot stand te brengen dat alleen uw computer en onze servers kunnen begrijpen. Onze links naar onze betalings-gateway (een toonaangevend e-commerce-betalingsbedrijf) maken gebruik van dezelfde technologie voor het veilig versturen van betalingsgegevens. Zij hebben op hun beurt veilige versleutelde links naar elkaar en naar alle grote banken voor de verwerking van betaalopdrachten.

2.6.2. De medewerkers van tombola hebben GEEN toegang tot uw volledige creditcardgegevens.

2.7. Eén Account per Speler

Het idee van tombola is dat elke natuurlijke persoon maximaal één Account bij tombola kan hebben, uitsluitend voor eigen gebruik. tombola verbiedt eenieder meer dan één Account aan te maken. Met één Account hebben Spelers toegang tot onze Websites, waarbij zij dezelfde inloggegevens kunnen gebruiken.

2.8. Verantwoordelijkheid van de Speler

2.8.1. De Speler is verantwoordelijk voor het te allen tijde geheimhouden van alle persoonsgegevens. Spelers zijn verantwoordelijk voor alle speltransacties die via hun Account lopen. U dient ook uit te loggen wanneer u klaar bent met spelen. Wanneer een Speler reden heeft om aan te nemen dat een derde haar/zijn wachtwoord en/of Accountgegevens kent, is de Speler verantwoordelijk voor het bijwerken van haar/zijn inloggegevens; zie artikel 2.4 voor het instellen van een nieuw wachtwoord.

2.9. Actualiseren van creditcardgegevens

2.9.1. Spelers zijn daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden van de betalingsgegevens die bij de inschrijving zijn opgegeven. U hebt toegang tot uw eigen individuele spelersaccountgegevens en kunt deze wijzigen door in de Mijn Account-omgeving van de Website op "Bijwerken betalingsgegevens" te klikken. 

2.9.2. Spelers zijn verantwoordelijk voor alle speltransacties die via hun Account zijn geactiveerd waarbij degene die een inzet doet de juiste gebruikersnaam, het juiste wachtwoord en het juiste antwoord op de persoonlijke vraag heeft ingevoerd. Spelers mogen in geen geval hun wachtwoord of Accountgegevens aan derden doorgeven.

2.10. Rente op saldo van de spelersaccount

Over de in Spelersaccounts gehouden gelden wordt geen rente vergoed, aangezien deze gelden worden beschouwd als vooruitbetalingen voor voorgenomen inzetten.

2.11. Bescherming van de gelden van Spelers

Alle gelden die wij namens u onder ons houden zijn veilig en gevrijwaard in geval van faillissement.
Wij zetten de gelden van klanten op een aparte derdenrekening die afgescheiden is van de vennootschapsgelden, waardoor die gelden van klanten aan de klanten kunnen worden terugbetaald in het onverhoopte geval van een faillissement. Door deze afscheiding van gelden zijn de gelden van onze spelers te allen tijde in hoge mate beschermd.

2.12 Kosten van technologie

Er zijn geen specifieke kosten voor het gebruik van onze technologie voor de kansspelen.

2.13 Kansspelbelasting over uw account.

Er hoeft geen kansspelbelasting te worden betaald over uw account, ook niet wanneer het saldo hoger is dan € 449.00

3.Bonussen & Stortingen

3.1 tombola brengt u geen kosten in rekening voor het verrichten van stortingen/opnames, maar u dient er wel rekening mee te houden dat sommige creditcardmaatschappijen goktransacties als 'contante' betalingen beschouwen en zij een contante aanbetaling bij u in rekening kunnen brengen. De uitgever van uw creditcard kan u daarover meer informatie verstrekken.

3.2 Minimale en maximale storting 

3.2.1. Als u uw eerste storting doet is het minimale bedrag dat u met een betaalpas kunt storten €10,00. 

Wij hebben een minimuminleg van €10,00, en een maximale wekelijkse storting van €500,00 voor spelers van 25 jaar en ouder. Voor spelers jonger dan 25 is de maximale inleg €100,00.  

De Speler moet zijn eigen stortingslimiet vaststellen (zie artikel 8 lid 2 voor minimale en maximale inleg per week)

3.2.2. Als het saldo op uw account hoger is dan €500,00 accepteren wij geen stortingen meer. Voor spelers jonger dan 25 accepteren wij geen stortingen meer wanneer het saldo hoger is dan €100,00.

3.2.3. Klik hier voor welkomstbonussen en actievoorwaarden

4.Winst

4.1. Bekendmaking van Winst

U stemt ermee in dat wij de aan u uitgekeerde Winst (met uw gebruikersnaam) mogen gebruiken als onderdeel van onze promotieactiviteiten, mits wij uw rechten krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving respecteren. Gepubliceerde Winsten gelden voor alle uitbetaalde Winsten, tenzij anderszins vermeld.

4.2. Advertenties met Grote Winnaar

U verleent tombola hierbij een onherroepelijk recht, zonder verplichting, om, wanneer u een Prijs wint, uw tombola-gebruikersnaam te gebruiken en deze, zowel online als op papier, via andere media of onze reclamebureaus bekend te maken, zonder dat u daarvoor een vergoeding ontvangt, met dien verstande dat wij uw rechten krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving respecteren.

4.3. Prijzen

Alle prijzen zijn, voor zover niet anderszins aangegeven, prijzen in contant geld.

4.4. Bonusgeld

Tombola behoudt zich het recht voor de gebruiker bonussen te geven die kunnen worden gebruikt voor het spelen op de Website, door daarover informatie te verstrekken op de Website en op de daaraan gekoppelde sites, of door middel van een bericht aan het adres van de Klant.

Bonussen kunnen uitsluitend worden gebruikt voor deelname aan de Spellen en kunnen niet worden ingetrokken.

De uitgifte van bonussen is afhankelijk van de voorwaarden van de acties die van tijd tot tijd door tombola worden aangekondigd. De voorwaarden voor het verkrijgen van de bonus, het bedrag en de soort bonus worden voor elke actie omschreven.

5.Uitbetalingen

5.1. Verzoeken om uitbetaling

5.1.1. Verzoeken om uitbetaling kunnen uitsluitend worden gedaan naar uw tegenrekening die aan uw Spelersaccount is gekoppeld; het is niet mogelijk om geld naar uw creditcardrekening over te maken of naar een andere aan uw account gekoppelde betalingsmethode. U mag bij tombola slechts één betaalrekening aanhouden.

5.1.2. Als het bedrag op uw rekening de door u bij de inschrijving ingestelde limiet overschrijdt, doordat u geld hebt gewonnen, wordt dat bedrag op uw tegenrekening gestort.

5.1.4. tombola kan de betaling weigeren indien iemand die om betaling vraagt niet kan bewijzen: (i) dat zij/hij daarvoor in aanmerking komt als rekeninghouder; en/of (ii) dat zij/hij bevoegd is de creditcard/betaalpas te gebruiken.

5.1.5. Als wij om extra verificatie (artikel 2 lid 1 sub 4) vragen, wordt er automatisch een e-mail aan u verstuurd wanneer u verzoekt om opname en daarbij geaccepteerde identificatiemiddelen overlegt, te weten:

een geldig paspoort

een geldig rijbewijs

een nationale identiteitskaart

een bankafschrift / creditcardafschrift *

een factuur van een nutsvoorziening (gas, elektriciteit, water, telefoon, gemeentebelastingen) *

* De documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden, tenzij u een jaaroverzicht verstrekt.

Indien een Speler haar/zijn account opheft, kan zij/hij vragen om uitbetaling van het resterende saldo. Vanwege administratiekosten is het minimaal op te nemen bedrag bij het opheffen van de account € 2,00. Alles onder de € 2,00 wordt bij het opheffen van de account verbeurd.

5.3. Overboeken van geld naar bankrekeningen

5.3.1. Voor de meeste creditcard- of betaalrekeningen vindt betaling naar uw rekening plaats binnen het normale bancaire systeem (meestal 3-5 werkdagen).

Opnames kunnen uitsluitend plaatsvinden naar uw geverifieerde bankrekening zoals vermeld in artikel 5 lid 1 sub 1.

5.3.4. tombola brengt geen kosten in rekening voor het opnemen of storten van gelden, maar wij wijzen u erop dat sommige creditcardmaatschappijen goktransacties als 'contante' betalingen beschouwen en voorschotkosten bij u in rekening kunnen brengen. De uitgever van uw creditcard kan u daar meer informatie over verschaffen.

5.5. Wijzigingen in uw Persoonlijke Gegevens

Spelers zijn tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van de bij de inschrijving opgegeven persoonlijke gegevens. U kunt uw eigen accountinformatie inzien en wijzigen door te klikken op "Bijwerken Persoonlijke Gegevens" in de "Mijn Account"-omgeving van de Website. Als u uw achternaam en/of adres wijzigt, dient u contact op te nemen met de Klantenservice. Zij helpen u dan verder.

5.6. Wijzigingen in uw Bankgegevens

Indien er iets in uw bankgegevens wijzigt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, het uitgiftenummer (voor zover van toepassing), de vervaldatum en/of uw IBAN, dient u ons daarover te informeren. Indien u dit niet doet, kan het gebeuren dat transacties door de bank, de spaarbank of de creditcardmaatschappij worden geweigerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor transacties die zijn geweigerd als gevolg van onjuiste bankpasgegevens, indien u ons de gewijzigde gegevens niet hebt doorgegeven. Als uw betaalpas of creditcard zoekraakt of wordt gestolen, neem dan meteen contact op met de uitgever van uw creditcard of bankpas.

5.7. Bonusgeld

5.7.1. Wanneer een opname plaatsvindt wordt u geïnformeerd over het volgende: hoeveel bonusgeld er op uw Account staat, hoeveel u kunt opnemen zonder bonusgeld kwijt te raken en hoeveel u in totaal kunt opnemen. Om uw bonusgeld niet kwijt te raken moet u hetzelfde bedrag in echt geld als bonusgeld op uw Account laten staan.

5.7.2. Als u ervoor kiest het gehele beschikbare bedrag op te nemen, verliest u eventuele bonusgelden die op uw Account staan.

5.8 Geen negatief saldo toegestaan op de Account

5.8.1 Het is evenmin toegestaan deel te nemen aan de Spellen als op uw account niet voldoende geld staat om deel te nemen.5.10. Account Information

5.9. Als u een overzicht van uw Account wilt bekijken, kunt u naar 'Mijn account' op de website gaan; daar staat onder andere informatie over het huidige saldo, het beginsaldo op de Account bij de vorige keer dat u inlogde, de totale inzet sinds de vorige keer dat u inlogde, de totale Winst en het totale verlies sinds de vorige keer dat u inlogde, alsmede een overzicht van alle transacties op de Account in de afgelopen 90 dagen. Als u echter een overzicht van meer dan 90 dagen wilt zien, kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Zij kunnen u dan een overzicht sturen van maximaal 12 maanden.

5.10 Er wordt over het saldo op uw account geen rente opgebouwd. 

6.Nietige inzet

6.1. Nietig verklaarde inzet

In situaties waarin een inzet op grond van deze voorwaarden nietig wordt geacht of verklaard, wordt elk bedrag dat voor die inzet van uw Account wordt afgehaald aan uw tombola-Account toegevoegd.

6.2. Automatisch Spelen / Manipuleren van Software

6.2.1. Automatisch Spelen door middel van software of een andere manipulatie van de Spellen of de accountgegevens van u/een andere Speler kan tot gevolg hebben dat uw Account wordt beëindigd, alle daarmee samenhangende accounts worden gewist en eventueel nog op te halen Prijzen en stortingen worden geannuleerd.

6.2.2. Spelers en bezoekers van de Websites gaan ermee akkoord dat geknoei in de vorm van hacken, het inzetten van virussen, het manipuleren van data, het gebruiken van voorkennis en elke andere vorm van valsspelen een wezenlijke inbreuk op de Voorwaarden vormt. tombola behoudt alle rechten om zowel alle behaalde winsten van personen die zich schuldig maken aan een dergelijke wezenlijke inbreuk als alle overige directe, indirecte of gevolgschade te verhalen.

7.Eerlijk spelen

Mochten wij besluiten afstand te doen van een regel in het belang van billijkheid jegens u, wordt daarmee geen precedent geschapen voor de toekomst.

7.1. Verlies van verbinding met spelsysteem

7.1 Indien een individuele gebruiker de verbinding met de spelserver kwijtraakt na het doen van een inzet, telt het systeem de aankoop en/of inzet in het Spel mee alsof die naar behoren heeft plaatsgevonden en eventuele te ontvangen prijzen worden dan aan de Spelersaccount uitbetaald. Het verliezen van de verbinding met de spelserver is niet van invloed op de uitkomst van het Spel.

7.2. Storing

Elke onomkeerbare storing in hardware / software die verband houdt met de spelactiviteit heeft tot gevolg dat de spellen en betalingen worden geannuleerd en de getroffen inzetten volledig worden terugbetaald.

8.Veilig spelen

8.1 Alleen volwassenen
In Nederland is gokken verboden voor minderjarigen.

Tombola neemt de leeftijdsverificatie daarom heel serieus. U dient 18 jaar of ouder te zijn om zich bij ons te kunnen inschrijven en inzetten te doen. Wij vragen u om een bewijs van uw leeftijd en zullen uw inschrijving of Account opschorten als wij vermoeden dat u nog geen 18 bent. Door minderjarigen gedane inzetten kunnen nietig worden verklaard.
 
tombola biedt een gokdienst aan die uitsluitend geschikt is voor mensen die 18 jaar of ouder zijn. Wij willen dat u kunt inloggen op onze site zonder zich zorgen te hoeven maken. Als kinderen of andere minderjarigen toegang hebben tot uw computer, zorg er dan voor dat u kunt bepalen wat zij kunnen openen op uw computer. Hier volgen enkele handige tips:
 
Als een minderjarige uw computer, mobiele telefoon of tablet kan gebruiken, laat de tombola-website of onze app dan niet voor hen open staan.
 
Voer uw wachtwoord niet in wanneer een minderjarige toekijkt. Als u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, is het raadzaam om het wachtwoord te wijzigen in het onderdeel "update persoonlijke gegevens" onder het tabblad "My Account".
 
Laat een minderjarige nooit uw Account gebruiken, ook niet als er gratis spellen zijn waarvan u denkt dat ze die leuk vinden.

Als u vermoedt dat een minderjarige toegang tot uw tombola account heeft weten te krijgen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0800 0200 292 of 020 369 9099. Wij zullen een onderzoek instellen en gepaste actie ondernemen. Vergeet niet dat u in de "Transactiegeschiedenis onder het tabblad "My Account" ook een overzicht kunt krijgen van alle activiteiten op de website via uw Account (spelen, stortingen, uitbetalingen, enz.).

Er zijn ook een aantal apps voor ouderlijk toezicht beschikbaar voor mobiele telefoons en tablets:

Kids Place

Kaspersky SafeKids

Norton Family voor ouders

8.2 Financiële limieten
 
8.2.1 Stortingslimiet
Bij de inschrijving wordt u gevraagd om uw eigen stortingslimiet vast te stellen. Na de inschrijving hebt u de mogelijkheid om deze limieten te wijzigen, gewoon door in te loggen en naar 'My Account' te gaan, en dan te klikken op 'Safeplay'. U kunt kiezen tussen dag-, week- of maandlimieten. 
 
Spelers tussen 18 en 24 jaar kunnen de volgende stortingslimieten vaststellen:

 1. Daglimiet - maximaal € 100,00
 2. Weeklimiet (maandag tot en met zondag) – maximaal € 100,00
 3. Maandlimiet – maximaal € 500,00 *

*Dit komt doordat sommige maanden vijf weken hebben. NB: Spelers mogen echter maximaal €100,00 per week storten.

Spelers van 25 jaar en ouder kunnen de volgende stortingslimieten vaststellen:

 1. Daglimiet - maximaal € 500,00
 2. Weeklimiet (maandag tot en met zondag) – maximaal € 500
 3. Maandlimiet – maximaal € 2.500,00 *

* Dit komt doordat sommige maanden vijf weken hebben. NB: Spelers mogen echter maximaal €500,00 per week storten.

Een verhoging van de stortingslimiet wordt actief en duurt 7 dagen. Een verzoek om uw portemonneelimiet te verhogen begint om 23:59:59 op de dag van uw verzoek.

Een verlaging van de stortingslimiet is meteen actief.

8.2.2 Wallet Limiet
Bij de inschrijving wordt u gevraagd om een maximumsaldo vast te stellen dat u op uw tombola account wilt hebben; dit is uw wallet limiet. Na de inschrijving hebt u de mogelijkheid om deze limieten te wijzigen, gewoon door in te loggen en naar 'My Account' te gaan, en dan te klikken op 'safeplay'.

De limiet van de wallet kent geen maximum.

De wallet limiet betreft uitsluitend echt geld en is exclusief eventueel bonusgeld dat u als welkomstbonus, beloning van een andere speler of een reclameactie hebt ontvangen.

Elk Gewonnen bedrag waardoor de wallet (het echte geldsaldo) voller wordt dan het gekozen bedrag wordt aan het eind van de sessie verzameld en verwerkt. U ontvangt daar bericht van. 

Gewonnen bedragen worden teruggesluisd naar uw geverifieerde bankrekening. Er worden geen gelden terugbetaald naar een creditcard.

Een verhoging van de portefeuillelimiet wordt actief en duurt 7 dagen. Een verzoek om uw portemonneelimiet te verhogen begint om 23:59:59 op de dag van uw verzoek.

Een verlaging van de limiet van de wallet is meteen actief.

Zie voor meer informatie over onze financiële limieten onze Verantwoord Spelen pagina.

8.3 Toegangsbeperkingen
  
8.3.1 Tijdslimiet
Bij de inschrijving wordt u gevraagd om een maximumtijd vast te stellen die u op de tombola-website wilt doorbrengen. Na de inschrijving hebt u de mogelijkheid om deze beperkingen te wijzigen door in te loggen en naar 'My Account' te gaan, en dan te klikken op 'safeplay'. U kunt kiezen tussen dag-, week- en maandlimieten. 

De tijdslimiet kent geen maximum.

Een verlenging van de tijdslimiet wordt actief, het duurt 7 dagen. Een verzoek om uw portemonneelimiet te verhogen begint om 23:59:59 op de dag van uw verzoek.

Een verlaging van de tijdslimiet is meteen actief.

Bij tombola willen wij dat iedereen geniet van onze Spellen. Wij erkennen echter dat sommige Spelers hun spelgedrag willen beperken of zelfs helemaal willen stoppen met spelen. Daarom bieden wij verschillende manieren aan waarop Spelers hun spelgedrag kunnen beperken.

In gevallen waarin tombola het nodig acht dit voor het welzijn van de speler, behouden wij ons het recht voor de toegang tot onze Spellen zonder toestemming van de Speler tot een maximumtermijn per ingelogde sessie ) te beperken.

8.4 Spel blokkeren 
Door spel blokkering te gebruiken kunt u meer controle uitoefenen over de Spellen die u op tombola speelt. Als u een bepaald Spel niet meer wilt spelen, kunt u dat spel gewoon blokkeren. U kunt dit doen door in te loggen en naar 'My Account' te gaan, en dan te klikken op 'safeplay.  

U kunt zoveel spellen kiezen als u wilt, door het hokje aan te vinken naast het Spel dat u wilt blokkeren 

U kunt ervoor kiezen een Spel gedurende een vastgesteld aantal uren, tijdens een bepaald tijdslot of definitief te blokkeren.  

Om een Spel tijdens een gekozen tijdslot weer te ontgrendelen moet u 24 uur wachten voordat u het Spel weer kunt spelen.   

Wanneer eenmaal een Spelblokkering op een Spel is geplaatst kan dat niet meer ongedaan worden gemaakt, u moet dan wachten tot de termijn of het tijdslot voorbij is. 

Wanneer een Spel geblokkeerd wordt, zijn de chatrooms nog wel bereikbaar.  

8.5 Cool off
Als u uw gokken gedurende een korte tijd wilt beperken kunt u dit doen door gebruik te maken van een cool off periode. Dit doet u door naar ‘My Account’ en ‘safeplay’ te gaan. 

U kunt kiezen voor een cool off periode van minimaal 24 uur tot maximaal 5 maanden. 

Wij zullen uw Account tijdelijk op alleen-lezen zetten. Dit betekent dat u wel de informatie onder ‘My account’ kunt inzien maar tijdens die geselecteerde periode geen wijzigingen in uw Account kunt aanbrengen en geen inzetten kunt doen. Wanneer u zichzelf een cool off periode hebt opgelegd, wordt de toegang tot uw Account meteen beperkt en kan deze niet meer worden geactiveerd tot de gekozen periode is verstreken.

Na afloop van de cool off periode hebt u vanzelf weer toegang tot uw Account.  

8.6 Zelfuitsluiting
Als u uw gokken gedurende een langere termijn wilt beperken, kunt u dit doen door middel van zelfuitsluiting, in ‘My Account’ en ‘safeplay’.

U kunt zichzelf uitsluiten voor een termijn van 3 maanden, 6 maanden of definitief.

Wanneer u eenmaal tot zelfuitsluiting hebt besloten, wordt uw Account voor de duur van de gekozen termijn gesloten, hebt u geen toegang meer tot de Spellen of tot de functies binnen “My Account”. 

Wanneer een verzoek om zelfuitsluiting is gedaan, is dat besluit onomkeerbaar. Als u ervoor kiest om zichzelf definitief uit te sluiten van tombola, is dat voor onbepaalde tijd, en zullen wij uw Account nooit meer en op geen enkele grond opnieuw activeren. 

Wij geven u het resterende saldo op de Account terug, in overeenstemming met ons intrekkingsbeleid.
 
Als u vragen hebt over zelfuitsluiting kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met ons Klantenserviceteam via het gratis nummer 0800 0200 292 of op nummer 020 369 9099. Ons Klantenserviceteam krijgt training in probleemgokken en sociale verantwoordelijkheid, zowel intern als via onze banden met Assissa (https://www.assissa.nl/)

Wanneer u kiest voor zelfuitsluiting, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van bonussen of aanbiedingen die wij tijdens uw zelfuitsluiting aanbieden. 

Binnen twee dagen na de keuze voor zelfuitsluiting ontvangt u ook geen reclamemateriaal meer van ons. Er wordt geen reclame meer verzonden tot de termijn van zelfuitsluiting is verstreken en u hebt verzocht om terug te keren naar de website.

Wij wijzen er in dit verband op dat tombola een register bijhoudt van alle uitgesloten accounts, met inbegrip van de betalingsmethodes en alle zelfuitsluiting overeenkomsten, voor de duur van de zelfuitsluiting.

Als u op tombola kiest voor zelfuitsluiting, raden wij u aan ook voor zelfuitsluiting te kiezen op andere goksites waar u een account heeft. Er bestaat software die de toegang tot goksites op uw computer of mobiele apparaat kan blokkeren. Meer informatie over deze tools is te vinden op:

Als u zelfuitsluiting overweegt, wilt u zich misschien ook inschrijven bij CRUKS. Zij bieden een gratis dienst aan waarmee u zich van alle Nederlandse gokbedrijven met vergunning kunt uitsluiten - mits uw geregistreerde gegevens bij CRUKS overeenkomen met de bij de individuele exploitant bekende gegevens. Als u meer wilt weten en zich bij CRUKS wilt aanmelden, klik dan op het CRUKS-logo onderaan onze website of ga naar CRUKS

NB: wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor door u geleden schade als gevolg van een handelen of nalaten van CRUKS. Als u problemen ondervindt met de diensten van CRUKS, neem dan rechtstreeks contact met hen op.

Tijdens een overeengekomen zelfuitsluiting voeren wij in redelijkheid geautomatiseerde controles uit om te trachten ervoor te zorgen dat spelers geen transacties meer kunnen uitvoeren met hun tombola accounts. U mag echter niet proberen bij ons te gokken, en wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen of schade (ongeacht de oorzaak daarvan) die u zou kunnen lijden of oplopen wanneer u blijft gokken via extra accounts wanneer u uw registratiegegevens hebt gewijzigd of wanneer u misleidende, onnauwkeurige of onvolledige gegevens hebt verstrekt of anderszins hebt getracht de zelfuitsluiting en de controlemechanismes daarvan te omzeilen.

Als u ervoor kiest uw account weer te openen nadat de termijn van zelfuitsluiting is verstreken, moet u telefonisch contact opnemen met het Klantenserviceteam. Voordat uw account weer kan worden geactiveerd geldt een bedenktijd van 24 uur. Tijdens deze bedenktijd kunt u de reactivering nog annuleren.

Zie voor meer informatie over onze toegangsbeperkingen onze Verantwoord spelen pagina.

9.Inactieve Accounts

9.1. Een “Inactieve Account” is een Account die gedurende ten minste twee jaar niet is gebruikt en een saldo van echt geld bevat. Wij brengen geen kosten in rekening voor inactieve accounts.

9.2. tombola zal ten minste één maand voorafgaand aan het moment dat uw Account een Inactieve Account wordt per e-mail contact met u opnemen. U kunt een Inactieve Account reactiveren door op die Account in te loggen.

9.3. Voordat een Account als een Inactieve Account wordt aangemerkt, zal tombola een eventueel uitstaand saldo van echt geld aan u trachten terug te geven, op basis van de laatste door u gebruikte betalingsmethode voor het storten op uw Account, tenzij wij op grond van deze Voorwaarden die betaling mogen inhouden.

10.Opheffen van uw Account

U hebt het recht uw Account op elk moment op te heffen. Voor het opheffen van een Account moet u contact opnemen met het Klantenserviceteam. Bij ontvangst van uw verzoek zullen wij binnen een redelijke termijn het opheffen van uw Account bevestigen, maar u blijft verantwoordelijk voor alle activiteit op uw Account tot aan het moment dat tombola de opheffing van uw Account heeft bevestigd. Het resterende uitstaande saldo van uw Account op het moment van opheffing wordt aan u teruggegeven – zie artikel 5 lid 2 voor informatie over resterende gelden.

11.Verdachte activiteiten

11.1. Wanneer wij constateren of vermoeden dat een transactie verdacht is en te maken heeft met financiële criminaliteit of een soortgelijke activiteiten, behouden wij ons het recht voor het bedrag van die transactie en eventuele andere door u uitgevoerde transacties in te houden. Daarnaast behouden wij ons het recht voor alle aan die activiteit gerelateerde gelden en het saldo op de desbetreffende accounts in te houden. Wij zijn niet verplicht een reden voor die acties op te geven. Indien de vermoedens over de activiteit en de transacties zijn weggenomen, worden alle ingehouden gelden weer aan u beschikbaar gesteld.

11.2. Wanneer wij vermoeden dat u deelneemt aan enige vorm van samenzwering, frauduleuze praktijken of witwasactiviteiten behouden wij ons het recht voor van die activiteiten aangifte te doen bij de politie, de relevante bevoegde instanties en de toezichthouders, online-dienstverleners, banken en andere financiële instellingen, en daarbij gegevens over uw identiteit te verstrekken, en u gaat ermee akkoord dat u ons uw volledige medewerking zult verlenen bij het onderzoek naar die activiteiten.

12.Beëindiging

12.1. Het gebruik van een Account op een andere wijze dan in overeenstemming met deze Voorwaarden of enig ander misbruik van een account is streng verboden.

Wij behouden ons het recht voor uw inschrijving te weigeren, uw Account op te schorten of op te heffen en een eventueel saldo op uw Account terug te storten. Op dat moment wordt een rechtmatig batig saldo aan u teruggegeven.

Wij behouden ons het recht voor elke betaling van gelden uit of op uw account terug te geven of in te houden indien er sprake is van manipulatie van ons financiële stelsel of een vermoeden of bewijs daarvan, of van een overtreding of vermoedelijke overtreding van toepasselijke wetgeving, regelgeving of een van deze Voorwaarden.

12.2. Wij behouden ons eveneens het recht voor geheel naar eigen goeddunken Winsten nietig te verklaren en beslag te leggen op het saldo op uw account in een van de volgende situaties, en uw account te beëindigen of op te schorten (in afwijking van andersluidende bepalingen in de Voorwaarden) wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat uw account is gebruikt voor een van de volgende activiteiten:

 1. Als u meer dan één actieve account hebt bij tombola;
 2. Als u geld stort via een betalingsmethode/Account waarvoor u geen bevoegdheid hebt en/of een betaling doet vanuit een rechtsgebied waar gokken en gamen verboden is;
 3. Als u onjuiste of misleidende informatie verstrekt bij het registreren van een Account;
 4. Als u (bedoeld of onbedoeld) iemand anders toestemming of gelegenheid geeft deel te nemen via uw Account;
 5. Als tombola een melding tot “terugvordering” en/of "retour" heeft ontvangen via een op uw Account gebruikte stortingsmethode;
 6. Als blijkt dat u zich schuldig maakt aan samenzwering, valsspelen, witwassen of als u enige vorm van frauduleuze of andere criminele activiteiten onderneemt; of
 7. Als door tombola wordt besloten dat u een systeem hebt gebruikt of ingezet (waaronder begrepen machines, computers, software of andere geautomatiseerde systemen zoals bots) die specifiek ontworpen zijn om het spelsysteem te verslaan of redelijke verificatieprocessen en de door ons ingebouwde controles te omzeilen.
 8. Als u gebruik maakt of tracht gebruik te maken van onze diensten vanuit een ander gebied, waar wij geen zakendoen;
 9. Als u probeert gebruik te maken van uw Account via een VPN, proxy of soortgelijke dienst die de identificatie van uw actuele locatie verhult of manipuleert, of door anderszins valse of misleidende informatie te verstrekken over uw staatsburgerschap, locatie of woonplaats;
 10. Als u in samenwerking met een of meer andere Spelers op de Website hebt gespeeld als onderdeel van een club, groep, enz. of met een of meer andere Spelers op de Website op gecoördineerde wijze inzetten hebt gedaan of weddenschappen bent aangegaan waarbij dezelfde (of nagenoeg dezelfde) selecties zijn gemaakt
 11. Als u zich op enige andere wijze niet houdt aan de Voorwaarden.

13.Onze aansprakelijkheid

13.1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1.1. U erkent en aanvaardt hierbij dat er een risico bestaat dat u door het gebruik van onze Websites geld verliest. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor eventuele beweerdelijke gevolgen van uw gebruik of misbruik van onze Websites.

13.1.2. De Websites worden verstrekt zoals deze zich op dit moment voordoen en zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. Zoveel als op grond van toepasselijk recht is toegestaan maken wij dienovereenkomstig de Website voor u beschikbaar onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere bepalingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geen inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, of geschiktheid voor een bepaald doel) die, buiten de onderhavige Voorwaarden, zouden kunnen gelden zijn met betrekking tot de Websites. Wij garanderen niet dat het daarin opgenomen materiaal of een van de functies op de Websites of de servers van de Websites zonder onderbreking of vertraging zal werken of geen gebreken, virussen of bugs bevat, of compatibel is met andere software of materialen. Wij aanvaarden met name geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van gegevens, onderbrekingen in de communicatie of lijnen, misbruik van de Website door anderen of fouten of weglatingen in de inhoud.

13.1.3. Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor kwesties voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Websites is beperkt tot het rechtmatige totaalbedrag op uw Account en de teruggaaf van het bedrag van de inzet op een betwiste weddenschap.

13.1.4. De aansprakelijkheid van tombola voor de uitbetaling van Winst aan de Klant of andere gelden die zij de Klant rechtsgeldig verschuldigd is wordt door het onderhavige artikel 13 geenszins beperkt, steeds met inachtneming van deze Voorwaarden.

13.1.5. In afwijking van artikel 13 lid 1 sub 3 en 4 is tombola (of een van haar groepsmaatschappijen, functionarissen, bestuurders, medewerkers, aandeelhouders of vertegenwoordigers) in geen geval aansprakelijk voor:

 1. directe, indirecte, bijzondere, bijkomende of gevolgschade, of schade bij wijze van voorbeeld of straf;
 2. inkomstenderving;
 3. gederfde directe of indirecte winst;
 4. verlies van goodwill;
 5. gegevensverlies;
 6. verlies van contracten;
 7. verlies van het gebruiksgenot van geld;
 8. verlies of schade voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met bedrijfsonderbrekingen; of
 9. schade uit onrechtmatige daad (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid), overeenkomst of anderszins in verband met de Websites of in verband met het gebruiken, het niet kunnen gebruiken of de gevolgen van het gebruiken van de Websites, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, mobiele telefoon, tablet, software, data of andere eigendommen kunnen infecteren wanneer u de Websites bezoekt, gebruikt of daarop rondkijkt.

13.1.6. U stemt ermee in dat u ons, onze functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en medewerkers (blijvend) zult vrijwaren van en (blijvend) schadeloos zult stellen voor vorderingen die derden tegen ons instellen op grond van schulden, kosten, vorderingen, gedingen, procedures, schade, onkosten (waaronder begrepen advocaatkosten en verschotten), verliezen of aanmaningen die door ons verschuldigd of geleden zijn of die zich hebben voorgedaan als gevolg van uw overtreding van deze Voorwaarden of van documenten die door verwijzing deel uitmaken van deze overeenkomst, of als gevolg van uw overtreding van een wet of uw inbreuk op het recht van een derde.

13.1.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade als gevolg van natuurrampen, stroomuitval, arbeids- of handelsconflicten, enig handelen of nalaten van een overheidsinstantie of ander bevoegd gezag, een belemmering of storing in telecommunicatiediensten of -netwerken, uitgestelde of onderbroken toegang, het niet of verkeerd verstrekken van gegevens, onbevoegd gebruik van uw gegevens voor beveiligde toegang of een andere door derden veroorzaakte vertraging of storing. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor een weddenschap nietig te verklaren of onze uit die omstandigheden voortvloeiende diensten op te schorten zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor een storing in apparatuur, ongeacht waar deze zich bevindt of wordt bediend, en ongeacht of deze rechtstreeks onder onze zeggenschap valt, waardoor de werking van de Websites kan worden verhinderd, of waardoor u geen contact met ons kunt opnemen.

13.1.8. Niets in deze Voorwaarden vormt een uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzerzijds of wanneer de schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

13.1.9. U erkent dat wij informatie hebben over uw identiteit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot uw naam, adres en geboortedatum, e-mail en telefoonnummer. U gaat ermee akkoord dat wij op deze informatie kunnen vertrouwen bij het aangaan van deze overeenkomst met u, en u aanvaardt dat wij in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor onnauwkeurigheden of onjuistheden in de door u verstrekte informatie.

13.1.10. Voor zover niet anderszins vermeld zijn wij eigenaar en bevoegd gebruiker van alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan gelijk te stellen rechten in alle materiaal op de Websites en alle content daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, knowhow, handelsgeheimen, tekst, foto's, video's, logo's, ontwerpen, codes, sjablonen, specificaties en alle wijzigingen, verbeteringen en versterkingen daarvan. Deze intellectuele eigendomsrechten worden beschermd door het recht van Engeland en Wales, internationale verdragen en alle overige toepasselijke wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom. Als u in strijd met een van de voorwaarden handelt, wordt uw toestemming om gebruik te maken van de Websites automatisch beëindigd en dient u alle gedownloade of afgedrukte onderdelen van de Websites te vernietigen.

13.1.11. Alle materiaal dat de tombola-Website bevat valt onder het auteursrecht van tombola. De op de tombola-Website getoonde handelsmerken zijn eigendom van tombola. Elk gebruik van handelsmerken of auteursrechten zonder toestemming is streng verboden. 

13.1.12. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn toegekend worden voorbehouden. Alle content en materiaal op de Websites wordt voor uw eigen persoonlijke gebruik verstrekt en de reproductie, distributie of commerciële exploitatie van die content of dat materiaal, op welke wijze dan ook, zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming is derhalve verboden. Elk ander gebruik of een andere reproductie van dat materiaal zonder onze voorafgaand schriftelijke toestemming vormt een inbreuk op deze Voorwaarden.

13.1.13. Het is streng verboden data van ons te verzamelen door middel van screen scraping of door middel van een andere geautomatiseerde of handmatige wijze van verzamelen. Het is eveneens verboden data van de Websites te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13.1.14. Voor alle duidelijkheid: u mag de op de Websites beschikbare data uitsluitend gebruiken voor uw eigen toegestane doel van het gebruiken van onze dienst. Wij behouden ons het recht voor alle acties te ondernemen die wij noodzakelijk achten, waaronder begrepen het instellen van gerechtelijke procedures, zonder nadere kennisgeving aan u, in verband met elk onbevoegd gebruik van onze data of van de Websites.

13.1.15. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, timing of betrouwbaarheid van informatie, verklaringen of door derden aangeboden diensten, advertenties of andere geplaatste berichten via onze Website (hetzij rechtstreeks, hetzij via links naar of van andere websites of bronnen), en wij onderschrijven de inhoud van die advertenties of informatie niet. Als u een vordering hebt die voortvloeit uit de acties of verklaringen van een derde, stemt u ermee in dat u die vordering uitsluitend tegen die derde instelt en niet tegen ons.

13.2. Aansprakelijkheid voor creditcards

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het onderscheppen of misbruiken van de creditcardgegevens van Spelers op internet.

14.Privacy/Persoonsgegevens

Wij zijn verplicht uw privacy te beschermen en te respecteren. In onze Privacybeleid leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u ontvangen of over u verkrijgen.

15.Klachtenprocedure

Hoe kunt u een Klacht indienen? 
tombola streeft ernaar u de beste service te bieden en alles altijd goed te doen. Als u vindt dat wij daarin niet zijn geslaagd, vindt u hieronder een stapsgewijze gids naar onze klachtenprocedure. 

Als u vindt dat wij een fout hebben gemaakt of ons niet aan de normen hebben gehouden, neem dan contact met ons op via [email protected] of door te bellen naar het GRATIS telefoonnummer 0800 0200 292 of 020 369 9099 of door ons een brief te schrijven die geadresseerd is aan: 

TOMBOLA SERVICES B.V.
RIJKSSTRAATWEG 85
1396 JG BAAMBRUGGE
NEDERLAND

De meeste zorgen, klachten of mogelijke klachten kunnen worden opgelost door met iemand van ons Klantenserviceteam te praten. 

In het onverhoopte geval dat ons Klantenserviceteam uw klacht niet kan oplossen, kunt u uw klacht laten opschalen naar de teamleider van onze Klantenservice.  

U ontvangt binnen 72 werkuren een e-mail waarin de ontvangst van uw klacht wordt bevestigd.  

De Teamleider van de Klantenservice zal uw probleem onderzoeken en binnen 72 werkuren reageren, afhankelijk van de complexiteit van de klacht. 

En als ik dan nog steeds het gevoel heb dat mijn klacht niet is opgelost? 
Als u nog steeds van mening bent dat uw vraag niet is opgelost, kunt u verzoeken om een beoordeling van uw klacht door onze Klantenservicemanager. 

Wat gebeurt er daarna?  
De Manager van de Klantenservice beoordeelt uw klacht onafhankelijk en geeft aan welke stappen er nog zullen worden ondernomen of geeft u een definitief antwoord.  
 
De Klantenservicemanager reageert binnen 72 werkuren, afhankelijk van de complexiteit van de klacht. 
 
Ingeval uw klacht wordt afgewezen, zal ons Klantenserviceteam u binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht laten weten waarom de klacht is afgewezen. 
 
Als u nog steeds niet tevreden bent met de uitkomst, kunt u de kwestie extern escaleren naar het Online Dispute Resolution (ODR)-platform van de Europese Commissie. Deze website is bedoeld om spelers en handelaren te helpen hun geschil in der minne te schikken en is te vinden op ec.europa.eu / consumers odr.

Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet juist is afgehandeld dan kunt u zich ook tot de Kansspelautoriteit wenden.  

16.Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Elk der partijen stemt er onherroepelijk mee in dat de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd is geschillen te beslechten of vorderingen te horen (waaronder begrepen niet-contractuele geschillen en vorderingen) voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming daarvan.

17.Rechtsgebieden

Buiten Nederland woonachtige personen mogen de Websites niet gebruiken. Dit verbod kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, al dan niet met voorafgaande kennisgeving.

Het aanbieden van onze diensten vormt in geen geval een aanbod of een uitnodiging tot het gebruiken van de Websites in rechtsgebieden buiten Nederland.

De toegankelijkheid van de Websites in rechtsgebieden buiten Nederland mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring of garantie met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het gebruik van de Websites in die rechtsgebieden. Er wordt geen Winst aan u uitgekeerd voor het gebruik van de Websites terwijl u zich buiten Nederland bevindt.

Wij behouden ons het recht voor uw Account op te heffen en u elk huidig of toekomstig gebruik van de Website te ontzeggen indien wij vermoeden of weten dat u de Website hebt gebruikt terwijl u zich buiten Nederland bevond.

18.Wijzigingen in de Voorwaarden

18.1. Wij behouden ons het recht voor materiële wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen. Wij zullen u voorafgaand aan het ingaan van een wijziging daarvan op de hoogte brengen door middel van een opvallend en uitdrukkelijk bericht met gebruikmaking van een passend communicatiemiddel; wanneer de wijziging in werking treedt, worden alle eerdere Voorwaarden daarmee ongeldig. Wijzigingen worden per e-mail aan u medegedeeld en bevatten een samenvatting van de gemaakte wijzigingen in de Voorwaarden. U ontvangt bovendien tijdens het inloggen een pop-upbericht om de volledig geactualiseerde voorwaarden te bekijken. Na het lezen van de geactualiseerde voorwaarden wordt u gevraagd om met de geactualiseerde voorwaarden "Akkoord" te gaan en deze te "Aanvaarden", zodat u gebruik kunt blijven maken van onze diensten. Uw voortgezet gebruik van de Diensten nadat u bent ge wezen op de wijzigingen en nadat u hebt aangegeven akkoord te gaan met de geactualiseerde algemene voorwaarden wordt door ons beschouwd als uw aanvaarding van de wijzigingen. Als u het niet eens bent met de wijzigingen kunt u geen gebruik meer maken van de Diensten, maar u kunt uw geld op elk moment opnemen, met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de processen voor het opnemen van geld.

18.2. Geen enkele vertegenwoordiger van de Klantenservice is bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen.

19.Actievoorwaarden

Klik hier voor onze Actievoorwaarden.

OK
Annuleren